Mažesnis garsas nereiškia didesnių statybos sąnaudų, reikia tik kokybiškesnio statybininkų darbo ir statybos produktų kontrolės

2014-12-11

Šį rudenį atlikus viešosios nuomonės tyrimą, 95 procentai Lietuvos gyventojų nurodė, kad apsauga nuo triukšmo yra vienas iš svarbiausių būsto kokybės rodiklių – greta saugos nuo gaisro, įsilaužimo, taupaus eksploatavimo ir kitų.

Portalo www.statybunaujienos.lt nuotr.

Statybų praktika parodė, kad būsto akustinė kokybė priklauso ne tiek nuo norminių reikalavimų griežtumo, kiek nuo jų įgyvendinimo priežiūros bei atitikties reikalavimams tikrinimo.

Rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ apklausos rezultatai parodė, kad gyventojams svarbu, kokioje aplinkoje jie gyvena, jie sutiko, kad šiuolaikinėse statybose Lietuvoje yra atsižvelgiama į žmogaus ir visuomenės interesus, nurodė svarbiausius dalykus, kurie turėtų būti užtikrinti gyvenamajame būste.

Dėl ES statybos produktų reglamento nuostatų naujai statomo gyvenamojo būsto apsauga nuo triukšmo pastaraisiais metais pagerėjo, nors daugelio nekilnojamojo turto plėtotojų ir statybininkų manymu, išlaidos būsto akustiniam komfortui būsto vertės nepadidina. Pasak spaudos, vos kelios bendrovės siekia aukštesnės garso izoliacijos klasės, nei reikalaujama STR nuostatomis.

Tačiau kylant bendram gyvenimo komforto lygiui, atsiranda gyventojų poreikis garantuotai būsto kaip prekės kokybei bei teisingai ir suprantamai informacijai apie jos akustinį komfortą. Jis gali būti užtikrintas taikant pakankamai garsą izoliuojančias vidaus patalpų atitvarines konstrukcijas, kurių rodiklių reikalavimai pateikti STR 2.01.07:2003 2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos ap­sau­ga nuo triukšmo“. Šis dokumentas yra pagrindinis pastatų apsaugos nuo vidaus ir išorės aplinkos triukšmo normavimo sistemos, galiojančios nuo 2004 metų, dalių.
Pažymėtina, kad Lietuvoje ir Europoje atlikti tyrimų rezultatai parodė, jog minimalios garso klasės užtikrinimas naujuose pastatuose beveik nebrangina jų statybos sąnaudų. Tereikia skirti didesnį dėmesį statybos darbų kokybei ir naudojamų statybos produktų faktinių akustinių rodiklių kontrolei.

Kaupia naujausią pastatų akustikos mokslinę ir praktinę informaciją

Tinkamas praktinis pastato apsaugos nuo triukšmo reikalavimų įgyvendinimas yra sunkiai realizuojamas, jei pastatų akustikos srities pagrindinės žinios nebus suteiktos projektuotojams, statybininkams ir nekilnojamojo turto plėtotojams. Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) mokslininkai nuolat organizuoja šių žinių sklaidą konferencijose, seminaruose ir moky­muose. Naujausias žinias VGTU Termoizoliacijos mokslo instituto Akustikos laboratorijos specialis­tai gauna kruopščiai kaupdami ir sistemindami garso izoliavimo matavimų duomenis. pasiekiama nuolat ir sistemiškai atliekant natūrinius ir laboratorinius pastatų ir jų elementų tyrimus, dalyvaujant tarptautiniuose mokslo projektuose bei konferencijose.

Šis ruduo kaip tik buvo turtingas pastatų ir jų aplinkumos akustikos sričiai skirtų renginių. Rugsėjo mėnesį VGTU vyko Tarptautinio FP7 mokslo projekto X‑Noise EV dalyvių ir Europos aviaci­jos sąjungų tarybos (angl. Council of European Aviation Societies, CEAS) akustikos darbo grupių kasmetinis susitikimas. Šis autoritetingų ekspertų metinis susitikimas Lietuvoje vyko pirmą kartą.

VGTU dalyvauja tarptautiniame projekte, susijusiame su triukšmu

CEAS organizacija įkurta 1992 metais, dabar jai priklauso 16 organizacijų ir apie 35 tūkst. indivi­dualių narių. Tarybos nariai yra savo šalyse pripažintos, oreivystės ir kosminių tyrimų srityse pirmaujančios organizacijos. Kelios CEAS veiklos sritys yra susijusios su X‑Noise EV projekto nagrinėjamais klausimais. Europinį tinklinį projektą X‑Noise EV vykdo tarptautiniu mastu pripa­žinti 21 šalies aviacijos triukšmo mokslininkai ir ekspertai, atstovaujantys 29 organizacijoms.

Lietuvai šiame projekte atstovauja VGTU Termoizoliacijos mokslo instituto Akustikos laboratorija, vadovaujama dr. Aleksandro Jagniatinskio. Projekto dalyviai įsipareigoja numatyti prioritetines tyrimų kryptis ir koordinuoti Europos mokslinių tyrimų veiklą, susijusią su triukšmu oro transporto srityje.

Tarptautinių ekspertų susitikimą Vilniuje lydėjo moksliniai renginiai. Vienas jų – VGTU surengta tarptautinė konferencija „Akustinės pastatų ir jų aplinkos savybės“ – buvo skirta apsaugos nuo triukšmo bei jo poveikio gyvenamajai aplinkai mažinimo aktualijoms aptarti. Tarp konferencijos svečių buvo orlaivių variklius gaminančios SAFRAN grupės kompanijos „Snecma“, bendrovių „Rolls-Royce“ ir „Airbus“ atstovai, kitų pasaulinio lygio universitetų, institutų ir verslo kompanijų atstovai.

Nuotraukoje: Tarptautinės akustikos konferencijos dalyviai: (iš kairės) VGTU mokslo prorektorius prof. habil. dr. Antanas Čenys, VGTU Termoizoliacijos mokslo instituto Akustikos laboratorijos vedėjas doc. dr. Aleksandras Jagniatinskis, SAFRAN grupės kompanijos „Snecma“ atstovas Dominique Collin, VGTU Architektūros fakulteto dekanas doc. dr. Liutauras Nekrošius.

Pastatų akustinės kokybės valdymas ir problemų sprendimas Lietuvoje pakylėtas į aukštesnį lygį

Konferencijoje perskaityti Lietuvai aktualūs pranešimai apie įvairiose Europos šalyse taikomą pastatų apsaugos nuo triukšmo sistemą, pristatyti naujausi įvairios paskirties patalpų bei kons­trukcijų akustinių tyrimų rezultatai, triukšmo poveikio nuo greta miestų veikiančių oro uostų mažinimo galimybės. Didelį susidomėjimą kėlė kviestinio svečio – pasaulinio lygio akustikos specia­listo iš Brazilijos prof. dr. Samir N.Y. Gerges pranešimas apie garso poveikio subjektyvų įvertinimą. Attila B. Nagy iš Budapešto technolo­gijos ir ekonomikos universiteto pristatė naujau­sius užbaigto projekto COST 0901, skirto harmonizuoti akustinius reikalavimus pastatams, tyrimų rezultatus. Jis pažymėjo, kad Lietuvoje jau 10 metų sėkmingai praktikoje taikoma akustinio klasifikavimo sistema yra puikus pavyzdys Europai.

Tarptautinių renginių rezultatai buvo aptarti lapkričio pabaigoje, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) Vilniaus klubo surengtame seminare, kur europiniame kontekste nagrinėta nuo 2004 metų galiojanti nacionalinė triukšmo klasifikavimo schema ir dešimties metų jos praktinio taikymo patirtis. Pagrindiniai klasifikavimo sistemos elementai aprašyti statybos techniniame regla­mente STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“, o ap­sau­gos nuo triukšmo rodiklių ribinės vertės nurodytos STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“.

Vienas svarbesnių momentų yra tai, kad įsigaliojus akustinio klasifikavimo sistemai, Lietuva perėjo nuo akustinių reikalavimų pastato elementams prie akustinių reikalavimų patiems pasta­tams ar jų patalpoms. Tai reiškia, kad pastatų akustinės kokybės valdymas ir problemų sprendi­mas Lietuvoje buvo pakeltas į aukštesnį lygį. Kelios Europos valstybės analizuoja šią patirtį ir rengiasi ją pritaikyti. Dr. A. Jagniatinskis pristatė aktualias naujoves pastatų apsaugos nuo triukšmo srityje.

 Europos šalys, kuriose įgyvendinta akustinio klasifikavimo sistema

Šalis Nuoroda į klasifikavimo sistemą Įgyvendinimo metai Aukščiausia klasė naujiems pastatams Žemiausia klasė naujiems pastatams Klasės „seniems“ pastatams
Danija DS 490 2001/2007

A

C

D

Islandija IST 45 2003

A

C

D

Italija UNI 11367 2010

I

III

IV

Lietuva STR 2.01.07 2004

A

C

D, E

Nyderlandai NEN 1070 1999

I

III

IV, V

Norvegija NS 8175 1997/2005/2008

A

C

D

Prancūzija Qualitel 1993/1995/2000/2008

QLAC

QL

nėra

Suomija SFS 5907 2004

A

C

D

Švedija SS 25267 1996/1998/2004

A

C

D

Vokietija VDI 4100 1994/2007

III

I

nėra

Ne visi gyventojai, netgi ir statybos užsakovai, patenkinti faktine akustinio komforto kokybe

Seminare skaityti pranešimai apie pastato apsaugos nuo triukšmo projektinio ir praktinio įgyven­dinimo aspektus. VGTU Pastatų konstrukcijų katedros vedėjas dr. Marius Mickaitis supažindino su įvairios paskir­ties patalpų aidėjimo trukmės reikalavimais ir jų atitikties tyrimų rezultatais. Pasta­rieji parodė, kad neatlie­kant specialių akustinių skaičiavimų ir nenaudojant garsą absorbuojančių medžiagų, praktiškai neįmanoma užtikrinti patalpoms keliamų minimalių akustinių reikalavimų.

Dr. Kęstutis Miškinis iš KTU Architektūros ir statybos instituto Statybinės fizikos laboratorijos ren­gi­nio dalyviams pasakojo apie smūgio garso izoliacijos nustatymo natūrinėmis sąlygomis ypa­tu­mus. Pasak jo, judriųjų grindų fragmento naudojimas turi reikšmingą įtaką bandymo rezul­ta­tams. UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ techninis vadovas Raimundas Šlekys pristatė infor­ma­ciją apie sėkmingai pastatų akus­tinius reikalavimus užtikrinančius sprendimus, analizavo dažniausiai daromos klaidas ir siūlė būdus jų išvengti.

Mokslininkų diskusijose su statybų srities specialistais paaiškėjo, kad nors klasifikavimo sistema leido žymiai pagerinti būsto akustinį komfortą, dar yra tobulintinų elementų. Ypač tai pasakytina apie paskutinį pastato apsaugos nuo triukšmo įgyvendinimo etapą – pastato atidavimą naudoji­mui. Statybų praktika parodė, kad būsto akustinė kokybė priklauso ne tiek nuo norminių reikala­vi­mų griežtumo, kiek nuo jų įgyvendinimo priežiūros bei atitikties reikalavimams tikrinimo. Pastatas pripažįstamas tinkamu naudoti pagal deklaruojamą akustinio komforto klasę vadovau­jantis STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. Tačiau yra nemažai gyventojų, pasitaiko netgi ir statybos užsakovų, kurie nėra patenkinti faktine akustinio komforto kokybe.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos informacija ir nuotrauka. 

Šaltinis:  www.statybunaujienos.lt

Susiję straipsniai: Tarptautinė konferencija: akustiniai tyrimai svarbūs ir statybose, ir aviacijoje