Tarptautinės mokslinės konferencijos „Akustinės pastatų ir jų aplinkos savybės” pranešimų anotacijų sąrašas:

 

Eilės Nr. PRANEŠIMO ANTRAŠTĖ
01 THE SOUND CLASSIFICATION SCHEME OF BUILDINGS AS A LITHUANIAN  REGULATION FOR PROTECTION AGAINST NOISE: 10 YEARS USAGE EXPERIENCE / PASTATŲ APSAUGOS NUO TRIUKŠMO REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE NAUDOJANT GARSO KLASIFIKAVIMO SCHEMĄ: DEŠIMTIES METŲ PRAKTINIO TAIKYMO PATIRTIS.
   Aleksandras Jagniatinskis, Marius Mickaitis, Boris Fiks
PDF
02 AN ACOUSTIC CLASSIFICATION SCHEME FOR HOUSING – POSSIBILITIES OF  ADOPTING COST TU0901 CONCLUSIONS IN HUNGARY / AKUSTINIO KLASIFIKAVIMO SCHEMA GYVENAMIESIEMS PASTATAMS – GALIMYBĖS PRITAIKYTI COST TU0901 IŠVADAS VENGRIJOJE.
   Attila B. Nagy
PDF
03 INVESTIGATION OF IMPACT SOUND PRESSURE LEVEL REDUCTION OF FLOATING  FLOOR USING THE SMALL SPECIMENS IN THE REAL BUILDING / JUDRIŲJŲ GRINDŲ SMŪGIO GARSO SLĖGIO LYGIO SUMAŽĖJIMO TYRIMAS REALIUOSE PASTATUOSE NAUDOJANT MAŽUS BANDINIUS.
   Kęstutis Miškinis, Vidmantas Dikavičius
PDF
04 THE DEFINITION OF THE SCIENCE OF ACOUSTICS AND ITS PRACTICAL SIGNIFICANCE / AKUSTIKOS MOKSLO SAMPRATA IR PRAKTINĖ REIKŠMĖ.
   Danielius Gužas
PDF
05 CONTEMPORARY TWO-STOREY CHURCHES – ACOUSTIC INVESTIGATIONS / ŠIUOLAIKINĖS DVIEJŲ AUKŠTŲ BAŽNYČIOS – AKUSTINIS TYRIMAS.
   Anna Sygulska
PDF
06 PRACTICAL APPLICATIONS OF FLOATING CONSTRUCTIONS WITH MINERAL WOOL SLABS ON CONCRETE BASE FLOOR FOR TIGHTENED SOUND INSULATION / PRAKTINIS JUDRIŲJŲ GRINDŲ KONSTRUKCIJOS SU MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖMIS ANT BETONINIO PAGRINDO TAIKYMAS SIEKIANT PAGERINTI GARSO IZOLIACIJĄ.
   Raimundas Šlekys, Aleksandras Jagniatinskis, Ritoldas Šukys
PDF
07 INVESTIGATION OF REVERBERATION TIME IN DIFFERENT PURPOSE ROOMS / ĮVAIRIOS PASKIRTIES PATALPŲ AIDĖJIMO TRUKMĖS TYRIMAI.
   Marius Mickaitis, Jonas Anuškevičius, Boris Fiks, Mindaugas Skomskis
PDF
08 STATISTICS OF SUBJECTIVE ASSESSMENT OF SOUND: DETECTION OF OUTLIERS AND EVALUATION OF THEIR CONTRIBUTION / SUBJEKTYVAUS GARSO VERTINIMO STATISTIKA: NEATITIKČIŲ APTIKIMAS IR VERTINIMAS.
   Samir N. Y. Gerges
PDF
09 CRITERIA FOR AIRCRAFT NOISE CONTROL AROUND AIRPORTS AND THEIR ROLE IN REACHING THE STRATEGIC GOALS IN ENVIRONMENTAL PROTECTION FROM AVIATION IMPACT / ORLAIVIŲ KELIAMO TRIUKŠMO ORO UOSTO APLINKOJE KONTROLĖS RODIKLIAI IR JŲ VAIDMUO SIEKIANT STRATEGINIŲ APLINKOS APSAUGOS NUO AVIACIJOS POVEIKIO TIKSLŲ.
   Oleksandr Zaporozhets
PDF
10 DRAFT OF THE GUIDANCE DOCUMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON JUSTIFICATION OF SANITARY PROTECTION ZONES AROUND AIRPORTS / REKOMENDACINIO RUSIJOS FEDERACIJOS DOKUMENTO, REGLAMENTUOJANČIO HIGIENINES APSAUGOS ZONAS GRETA ORO UOSTŲ, PROJEKTAS.
   Oleg Kartyshev
PDF
11 NOISE INDICES FOR AIRCRAFT NOISE EVENT ASSESSMENT ANALYSIS WITH THEIR DEPENDENCE FROM MEASUREMENT ISSUES AND IMPACT ASSESSMENT / ORLAIVIŲ SUKELIAMO TRIUKŠMO ĮVERTINIMO RODIKLIAI IR JŲ PRIKLAUSOMYBĖ NUO MATAVIMŲ IR JŲ ĮTAKOS ĮVERTINIMAS.
Andrzej Chyla, Michal Bukała
PDF
12 NOISE CLIMATE IN COMMUNITIES CLOSE TO MADRID AIRPORT / AKUSTINIS KLIMATAS GRETA MADRIDO ORO UOSTO ESANČIOSE GYVENVIETĖSE.
Nico van Oosten
PDF
13 DETAILED CALCULATION METHOD FOR AIRCRAFT NOISE MAPPING BASED ON VERIFIED INPUT DATA FROM MEASUREMENTS / DETALUS ORLAIVIŲ TRIUKŠMO ŽEMĖLAPIŲ SKAIČIAVIMO METODAS PAGRĮSTAS MATAVIMO BŪDU GAUTAIS ĮVESTIES DUOMENIMIS.
   Mikhail Kartyshev, Yuriy Zakharov, Oleg Kartyshev
PDF
14 INTERDEPENDENCY ANALYSIS OF CURRENT AND FUTURE CRITERIA AND THEIR LIMITS FOR AIRCRAFT NOISE CONTROL IN URBAN AREAS / TARPUSAVIO PRIKLAUSOMYBĖS ANALIZĖ TARP DABARTINIŲ IR BŪSIMŲ ORLAIVIO TRIUKŠMO KONTROLĖS URBANIZUOTOJE APLINKOJE RODIKLIŲ.
   Oleksandr Zaporozhets, Olena Konovalova, Vadim Tokarev, Katerina Kazhan, Katerina Synylo
PDF
15 CORRELATIVE ANALYSIS OF NOISE PROPAGATION /  KORELIATYVI TRIUKŠMO SKLAIDOS ANALIZĖ.
   Juozas Skeivalas, Pranas Baltrėnas, Raimundas Grubliauskas, Tomas Januševičius
PDF